Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en omschrijvingen

 • “Algemene voorwaarden”. Het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • “Niekbeck.nl”. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 57550859.
 • “Opdrachtgever”. De natuurlijke of rechtspersoon die met Niekbeck.nl een overeenkomst heeft afgesloten.
 • “Opdrachtnemer”. Niekbeck.nl
 • “Overeenkomst”. Een akkoord tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waardoor deze partijen een verbintenis aangaan.
 • “Content”. Verzameling van tekst en afbeeldingen die gebruikt wordt bij een overeenkomst.
 • “SEO”. Search Engine Optimization (zoekmachine optimalisatie).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Niekbeck.nl en de Opdrachtgever.
 • In onderling overleg kan er schriftelijk van de Algemene voorwaarden worden afgeweken.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden dient er uitleg plaats te vinden.
 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Niekbeck.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Indien de Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Niekbeck.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende één maand na offertedatum, tenzij anders aangegeven.
 • Aanvaarding van een offerte dient schriftelijk te geschieden.
 • Niekbeck.nl kan de geldigheidsduur van een offerte eenmalig verlengen met één maand.
 • Niekbeck.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Niekbeck.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Overeenkomsten

 • Niekbeck.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.
 • Niekbeck.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van een Overeenkomst.
 • Niekbeck.nl benadrukt dat er sprake is van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Niekbeck.nl werkt dan ook uitsluitend op basis van uurtarief en eventuele inschattingen zijn slechts indicatief.
 • Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle benodigde gegevens en/of documenten ter uitvoering van de Overeenkomst, tijdig zullen worden geleverd aan Niekbeck.nl.
 • Niet tijdige aanleveringen van de benodigde documenten en/of gegevens kan tot gevolg hebben dat de doorlooptijd van de Overeenkomst langer zal zijn.
 • Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Niekbeck.nl, dat al het door Opdrachtgever aan Niekbeck.nl verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebben- de(n) om het materiaal door Niekbeck.nl te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Contractsduur en prijzen

 • De overeenkomst tussen Niekbeck.nl en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Niekbeck.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Niekbeck.nl aangegeven.
 • Niekbeck.nl is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Niekbeck.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Bij ontbinding door Niekbeck.nl zal hetgeen aan gewerkte uren en eventuele kosten tot het moment van ontbinding in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
 • Facturering van hosting, onderhoud en kosten domeinregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 • Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Hosting en domeinnamen

 • Na aanvraag van een domeinnaam ontvangt Opdrachtgever een factuur voor de kosten van de registratie. Na ontvangst van de betaling gaat Niekbeck.nl over tot registratie van de domeinnaam.
 • Niekbeck.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Niekbeck.nl.
 • Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Niekbeck.nl die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden.
 • Bij publicatie van materiaal dat in strijd is met het Nederlands recht, ontvangt Opdrachtgever een waarschuwing en het verzoek het materiaal te verwijderen binnen een door Niekbeck.nl bepaalde termijn. Indien het betreffende materiaal niet wordt verwijderd is Niekbeck.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of te beëindigen zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie.
 • Opdrachtgever vrijwaart Niekbeck.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de geïnstalleerde software op de aan hem ter beschikking gestelde hostingruimte tenzij Opdrachtgever bij Niekbeck.nl een abonnement heeft afgenomen waarin de verantwoordelijkheid voor zowel het updaten als de beveiliging van de software bij Niekbeck.nl ligt.
 • Indien op de hostingruimte van Opdrachtgever software aanwezig is die schade kan toebrengen aan anderen of aan de server, is Niekbeck.nl gerechtigd de hostingruimte te deactiveren totdat Opdrachtgever de software heeft verwijderd en maatregelen heeft genomen ter voorkoming van het opnieuw plaatsen van de software. Bij deactivatie van de hostingruimte, zal Niekbeck.nl Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen van de onderbreking van de diensten.
 • Hostingpakketten worden indien niet schriftelijk anders overeengekomen aangegaan voor een periode van 12 maanden.
 • De opzegtermijn voor een hostingpakket is twee maanden voor het einde van de contractdatum.
 • Facturering van hosting, onderhoud en kosten domeinregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 • Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 7. Website ontwikkeling en onderhoud

 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Niekbeck.nl het recht werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
 • Niekbeck.nl benadrukt dat er geen garantie gegeven kan worden met betrekking tot de doorlooptijd van de Overeenkomst.
 • Na evaluatie en acceptatie van de website of de websitesoftware zal het resultaat beschikbaar worden gesteld aan Opdrachtgever.
 • Het website CMS kan zijn voorzien van extra functionaliteiten of een layout met behulp van extensies, plugins, templates, thema’s en andere extra code. Niekbeck.nl bezit hiervoor de nodige licenties. Op het moment dat Opdrachtgever beslist zijn CMS zelf te onderhouden of een andere webontwikkelaar in te schakelen voor onderhoud, is het nodig om zelf de nodige licenties aan te kopen.
 • Indien Opdrachtgever websitesoftware of scripts laat installeren, welke al dan niet zijn ontwikkeld door een derde partij, bestaat geen recht op updates op deze software of op herinstallatie tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Het aanpassen van de inhoud van de website kan Opdrachtgever indien gewenst zelf doen. Niekbeck.nl is niet verantwoordelijke voor aanpassingen die Opdrachtgever doet of de schade die daaruit kan voortvloeien.
 • Indien Opdrachtgever na oplevering van een website geen onderhoudsabonnement afneemt voor diens website, worden de (grafische) bronbestanden en de bestanden van de website nog twee maanden bewaard door Niekbeck.nl, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Neemt Opdrachtgever aansluitend of binnen twee maanden na oplevering van diens website een onderhoudsabonnement hiervoor af, dan blijven de bronbestanden en de bestanden van de website bewaard zolang het onderhoudsabonnement geldig is.
 • Na het verstrijken van de bewaartermijn is Niekbeck.nl niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook vanwege onmogelijkheden, onuitvoerbaarheid of extra kosten van een nieuwe opdracht vanwege het ontbreken van bronbestanden.
 • Facturering van hosting, onderhoud en kosten domeinregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 • Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 8. Contentbeheer en technisch onderhoud

 • Met contentbeheer van de website wordt bedoeld: het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website en het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
 • Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins, thema’s en het regelmatig maken van een backup.
 • Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 • Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten het onderhoudscontract.
 • Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.
 • De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 9. SEO

 • Voor SEO geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • Opdrachtgever zal als eigenaar fungeren van de Google Analytics en Search Console accounts.
 • Niekbeck.nl zal als beheerder fungeren van de Google Analytics en Search Console accounts.
 • Niekbeck.nl biedt geen enkele garantie op betere zoekresultaten voor SEO.

Artikel 10. Eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde rusten bij Niekbeck.nl.
 • De door Niekbeck.nl vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 • Door Niekbeck.nl of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Niekbeck.nl.
 • Alle aan Niekbeck.nl verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Niekbeck.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Niekbeck.nl meldt.
 • Aansprakelijkheid van Niekbeck.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Niekbeck.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld als Opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
 • Niekbeck.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele typ- en/of plaatsingsfouten bij het plaatsen van aangeleverde content op de website van Opdrachtgever, tenzij deze fouten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Niekbeck.nl.

Artikel 12. Overmacht

 • Niekbeck.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider of anderen waarop Niekbeck.nl geen invloed kan uitoefenen.
 • Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 13. Wijzigingen en algemene bepalingen

 • Niekbeck.nl heeft het recht deze Algemene voorwaarden en haar eventuele bijlagen te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.
 • Op deze Algemene voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Niekbeck.nl mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Opdrachtgever redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
 • Niekbeck.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.